۱۸ تیر ۱۳۹۳

آیا خداوند ميخواهد شر را از ميان بردارد ؟يا خداوند ميخواهد شر را از ميان بردارد و نميتواند !
يا اينکه او ميتواند ! اما نميخواهد !
يا اينکه نه مي تواند ! و نه مي خواهد !

آیا خداوند ميخواهد شر را از ميان بردارد؟
حال :
اگر او مي خواهد اما نمي تواند پس ناتوان است !
اگر مي تواند اما نمي خواهد پس او شرور و نابکار است !
اما اگر خداوند هم مي تواند و هم مي خواهد که شر را براندازد، پس چگونه است که شر در جهان هنوز وجود دارد؟!! « اپيکروس . 350 قبل از ميلاد »هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر