۱۸ تیر ۱۳۹۳

توصیف اللهالله نه مرکب است ! نه جسم است ! نه مرئی است ! نه حال است ! نه محل است ! نه شریک دارد ! و نه معانی ! و صفات زائد بر ذات ! و نه به هیچ چیز و هیچکس نیاز دارد ! و خلاصه مقامش بالاتر از آن است که اصلال وجود داشته باشد !! و مقصود پر کردن بیت المال مسلمین است !


توصیف الله

نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۱ نظر: