۱۸ مرداد ۱۳۸۹

شراب


شیخی در مضرات خوردن شراب به فردی نصیحت می کرد ...!
برای اثبات حرفش در ظرفی شراب ریخت و پیش خر گذاشت...!
خر بو کشید و نخورد ...!

شراب
شیخ به فرد گفت حال چه نتیجه ای از این کار می گیریم..؟!
فرد گفت : نتیجه می گیریم ، هر کس که شراب نخورد خر است...!


 
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
- قران و زنان حضرت محمد
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر