۱۸ مرداد ۱۳۸۹

برتراند راسلبرتراند راسل


برتراند راسل


برتراند راسل۲ نظر:

  1. آقای راسل و همفکرانی مانند شما به این جند سؤال ساده پاسخ دهد: 1-آیا علم محصول تردید است یا یقین.2-آیا دانشمندان از یقین شروع می کنند و به تردید می رسند یا بر عکس؟؟؟.3-آیا می توان با داشتن نادانی،یقین هم اشت؟

    پاسخحذف
  2. آقای راسل حالا در قید حیات نیستند تا برایش گفته میشد که دین متکی بر ترس نیست، بلکه متکی بر عشق است آقای راسل با برداشت از استبداد کلیسای مسیحی در غرب این برداشت را نموده که تنها قابل پذیرش به ماتریالیسان مثل خودش هست و بس. ولی اگر دین را از دید عرفای بزرگ اسلام مطالعه میکرد، به این حرف خود چلیپای بزرگ میکشید. عشق نخستین انگیزۀ حیات و پیدایش کاینات است. دین آگهی ایست از آفریدگار عشق. ترس انسان از آخرت ترس از نتایج و پیامدهای اعمال خودش هست نه از خدای که بر فراز دوزخی نشسته باشد و با گرز آهنین بر فرق بندگانش بکوبد که چرا این گناهرا مرتکب شدی یا آن گناه را. خداوند محبوب تریین موجودی هست که باید با وی عشق ورزید و همیشه یک رابطۀ بر مبنای عشق با وی داشت چرا که او دوست داشته تا همه چیز را یافریند. انسان با عمل زشت خود دنیا را به دوزخی مبدل کرده، باز با کمال تأسف این اعمال زشت خود را بر خدا برچسپ میزند. والی بر انسان، چه چیزی ترا به پرودگار مهربانت مغرور و متکبر ساخت؟

    پاسخحذف