۱۸ مرداد ۱۳۸۹

ايران اسلامي كجاست ..؟!


ايران اسلامي كجاست ..؟!

جایی که منطقش بی منطقیست...!
جایی که قانونش بی قانونیست...!
جایی که مردمش به هم رحم نمی کنند...!
جایی که مردمش فقط ناله می کنند...!
جایی که مردمش دیگران را به راحتی قضاوت می کنند...!
جایی که مردمش در زندگی هم دخالت می کنند...!
جایی که مردمش فقط دوست دارند تغییر را در دیگران ببینند...!
جایی که مردمش نمی خواهند خودت را ببینند...!
جایی که مردمش فقط استفاده کننده اند...!

جایی که مردمش هیچ بویی از فرهنگ و تمدن و انسانیت نبرده اند...!

ايران اسلامي كجاست ..؟!
جایی که تفاوت ها به سخره گرفته می شوند...!
جایی که دل ها به بازی گرفته می شوند...!
جایی که مردمش همه شعار می دهند...!
جایی که مردمش اهمیتی به حرف ها نمی دهند...!
جایی که بزرگترین دغدغه ی مردمش رابطه با جنس مخالف است...!
جایی که تنها استفاده  مردمش از تکنولوژی دیدن فیلم های سكسی است...!
جایی که دخترانش آهن پرست و پسرانش مانکن پرستند...!
جایی که دو انسان مساوی هم نیستند...!
جایی که هنر وسیله ای برای کسب ثروت و شهرت است...!
جایی که رابطه فقط برای رفع نیاز شهوت است...!
جایی که دوستی بی معنیست...!
جایی که حماقت و عشق هم معنیست...!
جایی که صلح افسانه است...!
جایی که احترام بیگانه است...!
جایی که دروغ عادت است...!
جایی که فساد تفریح است...!


ايران اسلامي جاییست که ....!

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر