۱۸ مرداد ۱۳۸۹

راستي جهان سوم كجاست ..؟!


اگر روزی جهان سوم را گم کردی
ببین کجا دختران را با عروسکشان شوهر میدهند
ببین کجا عبادتگاهش از خانه ها محکم تر است
ببین کجا تعداد بچه هایشان سه برابر تعداد اتاقهایشان است
ببین کجا بر دیوارهایش عکس یک نفر بیشتر نیست


راستي جهان سوم كجاست ..؟
ببین کجا صفها طولانیست
همانجا به تاکسی بگو نگه دارد
ضمنا هیچوقت به راننده تاکسی نگو چقدر میشه
میفهمه غریبه ای تیغ میخوری
یک اسکناس بده و منتظر بقیه اش باش
اینجا جهان سوم است......!

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر