۱۸ مرداد ۱۳۸۹

راســــتــــی عــلــم بــهــتــر اســت یا ثــروت ....!


معلم ، شــاگــرد را صدا زد تا انـشــاء اش را دربــاره ی عــلم بــهتـــر اســت یا ثـــروت بــخـــواند ...!
پــــسر با صدایـــی لرزان گفـــــت : ننــــــوشتـــیم آقا ......!
راســــتــــی عــلــم بــهــتــر اســت یا ثــروت ....!
پس از تــنــبـیــه شدن با خط کش چوبــــــی ، پــــسرک در گوشــه کــلاس ایســــــتاده بــود و در حــــالــــــی که دستــــهای قـرمـز و بــاد کــرده اش را به هم مـی مالــید ، زیر لـــب گفت :

آری ! ثــروت بـــهــتــــر اســـــت ، چــون می توانــســتــم دفــتــری بــخــرم و بــنــویــســــم ....!!!

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر