۱۸ مرداد ۱۳۸۹

کتاب مقدس


بستنش به دیوار و شلاقش میزدند
فریاد زد چرا میزنید
گفتند حرف گوش نکردی
گفت چه حرفی
گفتتند آنچه ما گفتیم
گفت از کجا میدانستم شما گفتید

 
کتاب مقدس
 گفتند چون ما درکتاب مقدس گفتیم
گفت از کجا بدانم کتاب شماست من که پیامبر را ندیدم
گفتند به درَک مشکل خودته
گفت خوب به من عقل نمیدادید تا راحت هرچه را میپذیرفتم
گفتند به بقیه هم دادیم اونها چرا پذیرفتند
این را که شنید کمی سرش را خواراند و گفت آها از اون لحاظ
بعد خوابید و گفت حالا میتوانید بزنید من توجیه شدم!
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر