۱۸ مرداد ۱۳۸۹

حجاب اسلامی


مــن زنـــــــم و به هــــمان انــــدازه از هـــوا
ســـهم مـــی بـــرم که ریـــه های تـــو...!

درد آور اســــت کـــه مـــن آزاد نــبــاشـــم
تا تــــو به گنــــــــاه نـــیـــفـــتـــی...!
حجاب اسلامی
 قـــوس هــای بــدنـــم بـــیــشـــتــر از افـــکـــارم
بـــه چـــشـــمـــهــایــت مــی آیــنـــد....!

تـــاســــف بـــار اســــت کــــــه بــایـــد لـــبـــاســـهــایـــم را
بــــه مـــیــزان ایـــمـــان تـــو تــنــظـــیــــم کـــنـــم....!


ســـیــــمـــیــــن دانــــشــــور
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر