۱۸ مرداد ۱۳۸۹

مذهب


مذهب چیزی هست که فقرا را از کشتن ثروتمندان باز میدارد...!

((ناپلئون))

مذهب
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر