۱۸ مرداد ۱۳۸۹

بـــراســــتــــي مــا ايــرانــيــان را چــه شــده ...؟!


یـــعقــوب لــیــث صــفــار، در سال ۲۵۴ هجری، دولــت مســتــقل ایران را در شــهــر زرنج سیــســتــان تاســیــس کرد او نــخــســتین کســی بود که زبــان پــارســی را ۲۰۰ ســال پــس از ورود اســـلام به ایــران، به عنوان زبــان رســمــی ایـــران اعــلام کــرد....!

بـــراســــتــــي مــا ايــرانــيــان را چــه شــده ...؟!
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر