۱۱ مرداد ۱۳۸۹

تناقض قرآن در مورد خلقت انسان-آیات متشابه در قرآن:

همانا انسان را از گل و لای سالخورده تغییر یافته بیافریدیم.  (قران .سوره حجر.آیه26)
انسان را از صلصال خشک گلی مانند گل کوزه گران آفرید.  (قران .سوره رحمن.آیه14)

تناقض قرآن در مورد خلقت انسان
- متضاد آیات در قرآن:او خدائیست که از آب بشر را آفرید و بین آنها خویشی و ازدواج قرار داد. 
(قران .سوره فرقان.آیه54)
آن خدائی که انسان را از خون بسته آفرید.  (قران .سوره علق.آیه2)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن در مورد خلقت انسان هم چند آیه مختلف آمده مشخص نیست انسان از کدام یک(گل ولای یا آب یا خون بسته) خلق شده است. 

۵ نظر:

 1. قرآن وحی الهی است (شوری/ 7)؛ نه مکتوب بشری، از این رو نه تحریف می‌پذیرد (فصلت/ 42)، نه اختلاف و تناقض مطالب را بر می‌تابد (زمر/ 28). قرآن متناقض نمی‌تواند ادعای جهانی و جاودانگی نماید. تحدّی (به مبارزه طلبیدن) (بقره/ 23)، معارف بلند و اعجازها (بلاغی، فصاحتی، ادبی، علمی و...) نشان مي‌دهد که تفکر بشری در تدوین و تنظیم آن دخالت نداشته است و تناقضي بين آيات نيست، اما برخي با گزينش ظاهرگرايانه بعضی آیات و مراجعه نکردن به آیات دیگر و تفاسیر و احادیث، تناقض قرآن با علوم پزشكي يا تناقض بين آيات را برداشت مي‌کنند.
  1 ـ تناقض‌ نمايي آيات آفرينش انسان
  انسان از چه ماده‌اي آفريده شده است؟
  آيات قرآن 6 ماده را مطرح كرده‌اند: 1ـ خون (علق/201) 2ـ آب (فرقان/45؛ نور/40؛ انبياء/30) 3ـ گل پخته (حجر/26) 4ـ خاك (روم/11ـ20؛ آل‌ عمران/59) 5 ـ زمين (هود/61) 6ـ يك قطره از آب غليظ (نحل/4؛ قيامت/37).
  حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه اين تناقض‌ ها را چگونه مي‌توان توجيه كرد؟
  بررسی و نقد
  الف) آفرینش انسان از خاک
  قرآن در بعضي از آيات «آفرينش حضرت آدم» و در بعضي ديگر «خلقت تمام بشر» را از خاك مي‌داند. براي مثال مي‌فرمايد:
  (سجده/ 6)؛ «آفرینش انسان را از گل آغاز کرد».
  خداوند در آیه 59 سوره آل عمران به آفرینش حضرت آدم اشاره دارد (طباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، 16، 374)؛ نه همه انسان‌ها، اما در آیات دیگر خلقت تمام انسان‌ها را از خاک می‌داند: (مومنون/ 12؛ حج/ 5؛ غافر/ 67)؛ «و به یقین انسان را از چکیده‌ای از گل آفریدیم».
  از آفرينش انسان در بعضی از آیات با «تراب» (حج/ 5؛ غافر/ 67)، «طین» (سجده/ 6) و «صلصال» (حجر/ 26)؛ «و به يقين انسان را از گِل خشكيده‏اى كه از گِل سياهِ (بدبوى مانده) شكل يافته گرفته شده بود، آفريديم» و «ارض» (هود/ 61)؛ «خداوند شما را از زمین آفریده است» ياد شده است.
  این اختلاف ظاهری موجب تناقض ‌پنداري می‌شود، اما با بررسی واژه‌ها درمی‌یابیم آيات تناقض ندارند.
  1. «طین» به معنی «خاک آميخته با آب، یا خاک مرطوب» است. (صافات/ 11)؛ «ما آن‌ها را از گل چسبنده آفریدیم»، استفاده می‌شود که «طین» آميخته‌اي از آب و گل است که حالت چسبندگی دارد (مصطفوي، حسن، التحقيق، ذيل واژه «طين»). اين واژه در قرآن 8 مرتبه و به صورت نکره درباره خلقت انسان آمده و به معناي گل مخصوص است.
  2. «تراب» به معنی خاک است و به معناي «مسکنة و خضوع» هم آمده است. «ترب الرجل» یعنی فقیر گشت (از شدت فقر خاک نشین شد). قرآن 6 بار از تراب به صورت نکره براي خلقت انسان استفاده كرده است (مصطفوی، همان، راغب اصفهانی، مفردات؛ ابن منظور، لسان العرب؛ قرشي، قاموس قرآن، ذیل ماده طین و تراب).
  . واژه صلصال به معنای گل خشک و گل خالص آمیخته به خاک است که چون خشک شود (در وقت دست زدن)، صدا می‌دهد (العین، و قاموس قرآن، ذیل واژه صلصل) و چهار مرتبه در قرآن (حجر/ 26، 27، 33؛ رحمن/ 14) آمده است.
  4. «ارض» چهارصد و شصت و يک بار در قرآن تکرار شده و همیشه به صورت مفرد به کار رفته است و به معانی کره خاکی، قطعه‌ای از زمین، و پهنای زمین آمده است (مصطفوی، همان،‌ ذیل واژه ارض).
  5. «صلصال» با «حماء» (گل سیاه و بدبو) (العین، ذیل واژه حماء) فرق دارد. «حماء» نيز با «تراب» فرق دارد، هر چند تمام موارد ذكر شده، در جوهر اصلي آن (تراب) ريشه دارد و حالت‌ها و مراحل ياد شده هر كدام از «تراب» منشأ مي‌گيرد (معرفت، محمد ‌هادی، شبهات و ردود، 249).
  «قرآن در آیات متعدد از خلقت انسان نقل می‌کند: انسان از صلصال ـ مثل فخّار ـ‌ (گل خشكيده همچون سفال) خلق شده است یا از خاک خلق شده است که این جا اشاره می‌کند به خلقت آدم، مستقيم يا غيرمستقيم (رضايي اصفهاني، محمد علي، پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، 2، 249 به بعد).
  سخن در اين است که خلقت بشر بعد از آن حضرت، چگونه بود؟
  مفسران (هر چند بعضی این‌گونه توجیه می‌کنند که آیات در بیان واسطه‌هاست، یعنی انسان ها با واسطه آدم از خاک آفریده شدند (مصباح یزدی، محمد تقي، معارف قرآن، 330).) با کمک دانش جدید دریافته‌اند که ريشه ساختمانی وجود انسان، از خاک است. تحقیقات نشان داده است اگر جسم انسان به اصل خود برگردانده شود، شباهت زیادی به یک معدن کوچک خواهد داشت که از ترکیب حدود بيست و دو عنصر تشکیل شده است.

  پاسخحذف
 2. ابوالفضل محسن ابراهيم۲۶ خرداد ۱۳۹۰، ساعت ۱۰:۲۱

  در قرآن، آفرينش انسان از خاك (تراب) 6 مورد، از گل (طين) 8 مورد و از گل خشك (صلصال) 4 مورد آمده است. مفسران بر اين اعتقادند كه واژههاي تراب، طين و صلصال مكمل يكديگرند و تناقض با هم ندارند به اين معني كه هر يك، مرحلهاي از مراحل آفرينش انسان را توصيف ميكنند (تفسير طبري، تفسير ابن كثير). طبق اين تفسيرها خداوند انسان را از گل آفريد كه مخلوطي از آب و خاك بود، سپس اين گل متعفن سياه، شكل يافت و خدا از روح خود در آن دميد و مطابق دستور او كه فرمود: كن: «ايجاد شو» به شكل آدم تجسم يافت. قرآن بيان ميكند كه نه تنها آفرينش آدم بلكه همه انسان ها به همين صورت است و همان طور كه خاك از مواد آلي و غير آلي تشكيل يافته است بدن انسان نيز از مواد آلي و معدني ساخته شده است (پيام قرآن، اسد).
  آيه مناسبي كه روند آفرينش انسان را به صورت خلاصه بيان ميكند آيه 55 سوره طه است: «شما را از خاك آفريديم و به خاك بر ميگردانيم و بار ديگر از خاك خارج ميكنيم». مراحل آفرينش انسان و مواد به كار رفته در آفرينش او در سورهاي متعدد قرآن از جمله انعام، حج، مومنون، مومن، روم، سجده، رحمان، مرسلات و طارق آمده است. در هر يك از اين سورها به بخشي از اين مراحل پرداخته شده و واژگان به كار رفته براي هر مرحله هم بعضاً متفاوت است. مثلا مراحل خاك (تراب)، اسپرم (نطفه)، لخته چسبنده (علقه) و تكه گوشت (مضغه) در سوره حج آيه 5 آمده است. حال آن كه در سوره مومنون آيه 12، گل (طين) به جاي خاك (تراب) به كار رفته است. در سوره رحمان آيه 14 فقط به كل خشك (صلصال) اشاره شده و مراحل ديگر شامل تراب، طين، نطفه، علقه و مضغه ذكر نشدهاند و نيز در سوره انعام آيه 2 به طين و سوره روم آيه 20 به تراب و انسان كامل اشاره شده و بقيه مراحل ذكر نشدهاند.
  لقاح و رشد جنين
  سوره مومنون آيه 12 تا 14 مراحل رشد و نمو جنين را بيان ميكند. در آغاز اين آيات تأكيد مجددي بر آفرينش انسان از گل (طين) وجود دارد. بيان قرآن در مورد نطفه و قرار مكين اشارهاي است بر حركت اسپرم در دستگاه توليد مثل ماده تا رسيدن آن به تخمك و قرار گرفتن آن بر روي جدار خارجي تخمك، واژه علقه توضيح مرحله چسبيدن اسپرم به تخمك است. از نظر مفسران جديد كه قرآن را تفسير علمي ميكنند علقه - كه به معناي لخته خون نيز هست - به تخمك بارور شده يا جنين در حال نموي اطلاق ميشود كه خود را به جدار رحم چسبانده و براي ادامه نمو خود، برخي رگهاي رحم را پاره كرده و لخته ايجاد ميكند و از اين طريق در جدار رحم جايگزين ميشود (تحديد النسل، توبي). مضغه به معناي گوشت جويده شده، اشارهاي است به مرحله اندام سازي كه در آن استخوان و ماهيچههاي جنين ساخته ميشوند.
  برخي مفسران و فقيهان بر اين باورند كه «ثم أنشاءنا خلقاً اخر» مرحله دميدن روح در جنين است. در سوره مومنون آيه 5 واژههاي مخلقه و غير مخلقه (شكل يافته و شكل نيافته) مراحل اوليه رشد جنيني را نشان ميدهد و با عبارت «نقر في الارحام ما نشاه الي اجل مسمي» بيان ميكند كه همه سلولهاي تخمك بارور شده وارد چرخه رشد و نمو جنيني نميشوند و بعضي از آنها از بين ميروند. اين مسأله قدرت و اختيار خداوند را در تولد، زندگي و مرگ انسان ياد آور ميشود.
  در سوره سجده آيههاي 7 تا 9 آفرينش آدم (ع) از گل و مراحل طبيعي توليد نسل را بيان ميكند: ثم جعل نسله «من سلاله من ماء مهين». نكته قابل توجه اين كه انسان اين موجود پاك از مايعي پست و ناپاك آفريده شده است. در نهايت در سوره زمر آيه 6 اشاره ميشود كه مراحل نمو رحمي نوزاد در ميان سه پرده تاريك انجام ميگيرد. اين سه لايه، ديوار شكمي، ديواره رحمي و پردههاي جنيني هستند. (تفسير ابن كثير، تفسير طبري).

  پاسخحذف
 3. با این همه اُستاد نمایی این آقای ناشناس نامزد خوبی برای جایزه-ی نِبل اسلامی Islamic Nobel Prize، هستند.

  پاسخحذف
 4. انسان هم از خاک درست شده هم از آب
  مثلا به لحاظ علمی آب هوشمند ترین موجود است که با سرچ دراینترنت درباره شهادت آب این مطلب درکتان میشود سپس طی دوره ای که داروین از آن نام میبرد اولین حیاط شکلذمی گیرد و اولین موجودات تک سلولی متشکل از آب و خاک بوجود می آید و زمان زیادی طی می شود تا موجودات بوجو آمده و تکامل پیدا می کنند پس انسان هم از آب است و هم از خاک
  صورت دوم ظاهر مساله که انسان از آب منی درست میشوددر مرحله فعلی تکامل باید قبل و بعد آیه رو دید

  پاسخحذف
 5. داداش تو این همه دری وری نوشتی خسته نشدی؟؟؟؟
  ببینیم تو این همه ای که گفتی یه مطلب علمی هم نمیشد پیدا کرد.
  مثل اینه که من بخوام قضیه پیوند کلیه رو با جادو جنبل بنویسم.
  و پیامبر(دکتر) عصایش را کرد تو مریض(منظور چاقوی جراحی) و .........
  جمع کن بابا توهم برت داشته.
  من خود خدا هستم. اصلا تو خدا.
  زندگی تو بکن خودتو خرفت نشون نده. (میل خودته خرفت نشون بده. خرفت.)

  پاسخحذف