۱۰ مرداد ۱۳۸۹

تناقضات قرآن


تناقضات موجود در قرآن بحدی متنوع و وسیع است که بلافاصله ذهن را شگفت زده خواهد کرد.ازاین جمله تناقضات می توان فقط برای نمونه به موارد ذیل اشاره کرد:

1- ایات متشابه در قران:

و تو در مقابل پيامبريت از آنها مزدي نمي طلبي و اين كتاب جز اندرزي ، براي مردم جهان نيست . (قرآن . سوره یوسف . ایه 104)
من از شما در برابر هدايت خود مزدي نمي طلبم مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانيان است. (قران .سوره شعراء .ایه 109)
بگو : هر مزدي كه از شما طلبيده ام ، از آن خودتان باد مزد من تنها برعهده خداست اوست كه بر هر كاري ناظر است. (قرآن . سوره سبا . آیه 47)
بگو : بر اين رسالت مزدي ازشما ، جز دوست داشتن خويشاوندان ، نمي خواهم. (قرآن . سوره شوری . ایه 23)


1- متضاد آیات قران :

تو را از غنايم جنگي (انفال) مي پرسند ، بگو : غنايم جنگي (انفال) متعلق به خدا و پيامبر خدا است پس اگر از مؤمنان هستيد ، از خداي بترسيد و با يكديگر به آشتي زيست كنيد و از خدا و پيامبرش فرمان بريد. (قران . سورانفال . ایه 1)

و ای مومنان بدانید که هر چه به شما غنیمت و فایده رسد خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است. (قرآن . سوره انفال . ایه 41)


تناقضات قرآن: از دیگر تناقضات قران حضرت محمد بارها فرموده که برای رسالتش مزدی را طلب نمی کند اما در ایاتی دیگر انرا نقض نموده و برای خود سهمی خاص در نظر گرفته


تناقضات قرآن

2- آیات متشابه در قرآن:

 - خالق و پروردگار شما بحقیقت خداست که طبق صلاح ونظام خلقت جهان را از آسمانها وزمین در 6 روز آفرید.   (قرآن . سوره یونس.آیه3)
- پروردگار شما آن خدائی است که آسمانها و زمین را در 6 روز خلق کرد.   (قران . سوره اعراف.آیه54)
- اوست خدائی که اسمان و زمین رادر فاصله 6 روز آفرید.  (قران .سوره هود.آیه7)
- آن خدائیکه آسمانها و زمین و هر چه در بین آنهاست همه را در 6 روز بیافرید  (قرآن .سوره فرقان.آیه 59)

2- متضاد آیات در قرآن:

 
تناقضات قرآن
- ای رسول مشرکان را بگو که شما به خدا که زمین را در 2روز آفرید  کافر می شوید و بر اومثل وماند قرارمی دهید؟او خدای جهانیان است و او زوی زمین کوه ها را برافراشت و انواع برکات و منابع بسیار در آنها قرار داد و قوت و ارزاق اهل زمین را در 4 روز مقرر فرمود و روزی طلبان را یکسان در کسب روزی خود گردانید و آنگاه به خلقت آسمانها توجه فرمود که آسمانها دودی بود. فرمود ای آسمان و زمین همه به سوی خدا با شوق و رغبت یا به جبر و کراهت بشتابید. آنها عرضه داشتند ما با کمال شوق و میل به سوی تو می شتابیم. .  آنگاه نظم هفت آسمان را در2 روز استوار گردانید و در هر آسمانی به نظم امرش وحی نمودو آسمان دنیا را به چراغ های روشن زیب و زیور دادیم  (قران .سوره فصلت.آیه9-12)

که مجموع این روزها میشود:              8روز=2روز+4روز+2روز


تناقضات قران:همانطور که ملاحظه می کنید مشخص نیست تعداد روزهای خلقت 8 روز است یا 6 روز؟!
3- آیات متشابه در قرآن:

- کاردین باجبار نیست راه هدایت و ضلالت بر همه کس روشن گردید.  (قرآن . سوره بقره.آیه256)

تناقضات قرآن
- و تو ای رسول ما با آنانکه ایمان نمی آورند بگو که شما هر چه بتوانید بزشتکاری و معصیت خدا بپردازید ما هم بکار طاعت خود مشغول خواهیم بود.(قران .سوره هود.آیه121)
- پس اگر باز روی از خدا بگردانند ای رسول ما بر تو تبلیغ رسالت واتمام حجتی بیش نیست. (قرآن .سوره نحل.آیه82)
- ما این کتاب رابه حق برای هدایت مردم بر تو نازل کردیم.پس هرکس که هدایت یافت به سود خود اوست وهر که گمراه شد به زیان خود به گمراهی افتاده است و تو وکیل آنها نیستی. (قران .سوره الزمر.آیه42)

3- متضاد آیات در قرآن:

- با هر که از اهل کتاب ایمان بخدا و روز قیامت نیاورده و انچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند به دین حق نمی گروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه با ذلت و تواضع باسلام جزیه دهند. (قرآن .سوره توبه.آیه29)

تناقضات قرآن
- بکشیدآنهائی را که به دین خدا روی نمی آورند تا فتنه وفسا د از روی زمین برطرف شود. (قران .سوره بقره.آیه193)
- پس از آنکه ماههای حرام بسررسید آنگاه مشرکین را هر کجا یافتید بقتل برسانید وآنها را دستگیرو محاصره کنید واز هر سو در کمین آنها باشید چنانچه از شرک توبه کردند ونماز اسلام بپا داشتندوذکات دادند پس از آنها دست بدارید که خدا آمرزنده و مهربان است.  (قرآن .سوره توبه.آیه5)
- آنانرا بقتل برسانید هر کجا مشرکین را یافتید واز شهرهایشان آواره شان کنید چنانکه آنان شما را از وطن آ واره کردند.کارهای فتنه انگیز آ نان بدتراز کشتار است.  (قران .سوره بقره.آیه191)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست مسلمانان در مقابل کسانی که بدین اسلام ایمان نیاوردند:(مشرک،کافر،اهل ذمه،زندیق،مجوس،ملحد) باید چه عکس العملی نشان دهند.باید با آنان جنگ و قتال کنند یا انها را بحال خود رها کنند؟


4- آیات متشابه در قرآن:

 
تناقضات قرآن
- کلام خدای تو از روی راستی و عدالت بحد کمال رسید وهیچکس تبدیل و تغییر آن کلمات نتواند کرد او خدای شنوا وداناست.  (قرآن .سوره انعام.آیه115)
- انچه از کتاب خدا بر تو وحی شد بر خلق تلاوت کن که کلمات خدا را هیچکس تغییر نتوان داد. (قران .سوره کهف.آیه27)
- انها را پیوسته از خدا بشارت است هم در حیات دنیا هم در اخرت بنعمتهای بهشت سخنان خدا را تغییر و تبدیلی نیست که این فیروزی بزرگ نصیب دوستان خداست.  (قرآن .سوره یونس.آیه64)

4- متضاد آیات در قرآن:

- هر چه از آیات قران را فسخ کنیم یا حکم آنرا متروک سازیم بهتر از آن یا همانند ان بیاوریم آیا مردم نمیدانند که خداوند بر هر چیزی قادر است.  (قران .سوره بقره.آیه106)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن خداوند در چند مورد تاکید کرده که سخنانش غیر قابل تغییر است ولی در موارد دیگر آنرا نقض نموده.5- آیات متشابه در قرآن:

- ای بنی اسراییل یاد کنید از نعمتهائی که به شما عطا کردیم و شما را برعالمیان برتری دادیم. (قرآن .سوره بقره.آیه47)
- ما بنی اسراییل را کتاب و حکومت ونبوت عطاء کردیم و از هر روزی لذیذ و حلال نصیب آنها گرداندیم وآنان را بر اهل دوران فضیلت دادیم.  (قران .سوره جاثیه.آیه16)

تناقضات قرآن

5- متضاد آیات در قرآن:

- اینان تورات را حمل میکنند مانند حماری(خری) که بار کتابها بر پشت کشد.  (قران .سوره جمعه.آیه5)
- حکایت انان بمانند سگی است که اگر بدو حمله بری عوعوکند واگر بحال خود گذاری بازهم عوعوکند. (قرآن .سوره اعراف.آیه176)
- پس جزای چنین قومی  چیست بجز ذلت وخواری در زندگی این جهان وسخت ترین عذاب در روز قیامت و خدا غافل از کردار شما نیست.  (قران .سوره بقره.آیه85)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن در تعدادی از آیات خداوند بنی اسرائیل را بر عالمیان برتری داده و در آیات بسیاری مثل:(تبدیل تعدادی از یهودیان به بوزینه) آنها را مورد غضب قرار داده بعبارت دیگر آیات قبلی را نقض نموده.6- آیات متشابه در قرآن:


- همانا شما ادمیان را بیافریدیم و انگاه که بدین صورت کامل آراستیم فرشتگان را به سجده آدم مامور کردیم جز شیطان که سجده نکرد.  (قرآن .سوره اعراف.آیه11)

تناقضات قران
- وچون فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم سجده کنند همه سجده کردند الا شیطان که به او تکبر ورزید و از کافران گردید.  (قرآن . سوره بقره. آیه 34)

6- متضاد آیات در قرآن:

- ایرسول یاد آن وقتی را که بفرشتگان فرمان دادیم بر آدم سجده کنند و آنها تمام سجده کردند بجز شیطان که از جنس جن بود. (قران . سوره کهف. آیه 50)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن خداوند در چند آیه شیطان را از فرشتگان معرفی می کند و در آیه ای دیگر شیطان را از جنس جن معرفی می کند.7- آیات متشابه در قرآن:

 - تا آنگاه که صور اسرافیل را بدمند.  (قرآن .سوره مدثر.آیه 8 )

تناقضات قرآن
- باز بیاد آر چون در صور یکبار بدمند.  (قران .سوره حاقه.آیه 13)
- آنروزیکه در صور بدمند و فوج فوج بمحشر درآیند.  (قرآن .سوره نباء.آیه 18)
- روزی که نفخ صور دمیده شود آن روز بدکاران با چشمانی خیره محشور خواهند شد.  (قران .سوره طه.آیه 102)

7- متضاد آیات در قرآن:

- جز یک صیحه نباشد که ناگاه تمام خلایق محشر به پیشگاه ما حاضر خواهند شد.  (قرآن .سوره یس.آیه53)
- آنگاه که غرش رعد بصدائی بلند بگوش همه خلق برسد.  (قرآن .سوره عبس.آیه33)تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن منادی قیامت در بعضی آیات صور اسرافیل ودر بعضی دیگرصدای صیحه ودر جای دیگر غرش رعد معرفی می کند.8- آیات متشابه در قرآن:


- همانا انسان را از گل و لای سالخورده تغییر یافته بیافریدیم.  (قران .سوره حجر.آیه26)

تناقضات قران
- انسان را از صلصال خشک گلی مانند گل کوزه گران آفرید.  (قرآن .سوره رحمن.آیه14)

8- متضاد آیات در قرآن:

- او خدائیست که از آب بشر را آفرید و بین آنها خویشی و ازدواج قرار داد. 
(قران .سوره فرقان.آیه54)

- آن خدائی که انسان را از خون بسته آفرید.  (قرآن .سوره علق.آیه2)


تناقضات قران: از دیگر تناقضات قرآن در مورد خلقت انسان هم چند آیه مختلف آمده مشخص نیست انسان از کدام یک( گل و لای یا آب یا خون بسته) خلق شده است. 9- آیات متشابه در قرآن:

 - ما هیچ رسولی  میان هیچ قومی نفرستادیم مگر احکام الهی را بزبان همان قوم برایشان بیان کند.  (قران .سوره ابراهیم.آیه4)

تناقضات قرآن
- ما چنین قران فصیح عربی را نه تو وحی کردیم تا مردم شهر مکه را وهر که در اطراف اوست از روز قیامت بتر سانی.(قرآن .سوره شوری.آیه7)
- برای هر امتی رسولی است پس هر گاه رسول آنها آمد بین آنها به عدالت حکم خواهد کردو به کسی ستمی نمی شود.  (قرآن .سوره یونس.آیه47)9- متضاد آیات در قرآن:

- به خلق بگو که من بدون استثنا بر همه شما جنس بشر رسول خدایم آن خدائی که آسمان و زمین ملک اوست.    (قرآن .سوره اعراف.آیه158)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست محمد پیامبری جهانی است و یا فقط برای راهنمائی امت عرب امده است.10- آیات متشابه در قرآن:

- پس قسم به خدای مشرق و مغرب که ما قادریم  (قران .سوره معارج.آیه40)

تناقضات قرآن
- خدای مشرق و مغرب که خدائی جز او وجود ندارد پس او را برای خود وکیل و نگهبان انتخاب کن   (قرآن .سوره مزمل.آیه9)

10- متضاد آیات در قرآن:

- پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب  (قرآن .سوره الرحمن.آیه17)
- خدای آسمان و زمین و آنچه بین آنهاست و خدای شرق ها  (قران .سوره صافات.آیه5)تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست دنیا دارای چند مشرق وچند مغرب است.برخی از علما نتیجه گیری کردند که منظور از دو مشرق و دو مغرب اشاره به کروی بودن زمین است!ولی هنوز توجیه ای برای خدای شرق ها پیدا نکردند.11- آیات متشابه در قرآن:


تناقضات قرآن

- خدا به آنچه در دلهای شماست از خود شما دانا تراست اگر همانا در دل اندیشه خوب دارید.خدا هر که را با نیت پاک بدرگاه او تضرع و توبه کند البته خواهد بخشید. (قران .سوره بنی اسرائیل.آیه25)
- ایا مومنان ندانستند که خدا توبه کنندگان را می پذیرد و خدا صدقه آنها را قبول می فرماید و البته خدا بسیار توبه پذیر و مهربانست.  (قران .سوره توبه.آیه104)


11- آیات متضاد در قرآن:

- قبول نخواهد شد توبه آنهائی که در تمام عمر مشغول ارتکاب اعمال زشت بوده و در لحظه مرگ در صدد توبه بر می آیند. چنانچه هر کس بحال کفر بمیرد نیز توبه اش پذیرفته نخواهد شد.  (قران .سوره نساء.آیه18)


تناقضات قران: از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست کسانی که با نیت پاک در لحظه مرگ توبه کنند پذیرفته خواهد شد یا خیر؟12- آیه قرآن:

- عرش  با عظمت او بر آب قرار یافت تا شما را بیازماید.  (قران .سوره هود.آیه7)

تناقضات قرآن
12- متضاد آیه قرآن:

- عرش   با عظمت الهی بر دوش فرشتگان است .   (قران .سوره مومن.آیه7)

تناقضات قران: از دیگر تناقضات قرآن در آیه ای گفته شده که عرش خدا بروی آب است ودر جای دیگر بر دوش فرشتگان.
13- آیه قرآن:
 
- بسیاری از اهل  کتاب آرزو و میل دارند که از ایمان شما را بکفر برگردانند بسبب رشک وحسدی که بر ایمان شما برند پس اگر از آنها به شما ستمی رسید عفو کنید ودرگذرید.  (قران .سوره بقره.آیه109)


13- متضاد آیه قران:

- ارزو  می کنند که شما مسلمین نیز مانند آنها کافر شوید تا همه برابر و مساوی در کفر باشید پس آنانرا تا در راه خدا هجرت نکنند دوست نگیرید و اگر مخالفت کردند آنها را هر کجا یافتید گرفته و بقتل رسانید.  (قرآن .سوره نسا.آیه89)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن طبق آیات قران مشخص نشده با کافرانی که به ما حسادت می کنند باید چه رفتاری داشته باشیم.

تناقضات قرآن

14- آیه قرآن :

ما قرآن را برای اندرز بر فهم آسان کردیم آیا کسی هست که از آن پند گیرد؟ ( قرآن . سوره قمر . آیات 17 و 22 و 32 و 40)14 - متضاد آیه قرآن :

الله كسي است كه اين كتاب را بر تو نازل كرد، كه قسمتي از آن، آيات «محكم» (صريح و روشن) است، كه اساس اين كتاب ميباشد؛ و قسمتي از آن، «متشابه» ( شبهه انگیز ) است. اما آنها كه در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهات اند، تا فتنه انگيزي كنند، و تفسير براي آن ميطلبند ، در حالي كه تفسير آنها را، جز الله و خردمندان ، نميدانند.  ( قرآن . سوره آل عمران . آیه 7 )


تناقضات قرآن : چنانچه مشاهده می کنید ابتدا ادعا می کند که قرآن به زبان ساده برای فهم آسان بیان شده و سپس صحبت از آیات شبهه انگیز می کند.


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
 
 
 

۱۱ نظر:

 1. قرآن کریم سرشار از تناقضات و غیره است. فرد می تواند صد ها مورد از این تناقضات را در قرآن بیابد. موارد بالا مشتی بود نمونه ی خروار. با این حال هنوز هم قرآن برای اهل ایمان بسان معجزه ای می نماید. آیا این خود معجزه نیست؟

  " ذهن احمق مانند مردمک چشم است:هرچه نوربیشتری به آن بتابانید تنگ تر می شود"

  اولیور وندل هولم

  پاسخحذف
 2. تناقضات قران !!!؟۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ساعت ۸:۳۴

  رسم الخط مصحفهای عثمانی دارای غلطها و تناقضات آشکاری است که برخلاف نوشتارهای رایج در بین عرب زبانان آنزمان بوده و تا حدی این غلطهای املایی و تناقضات در این مصحفها زیاد است که اگر قرآن از طریق شنیداری و تواتر به دست مسلمانان نمی‌رسید قرائت صحیح قرآن در طول زمان به تدریج از بین می‌رفت.البته وجود غلطهای مصطلح و تناقضات در هر زبانی تا حدی که به مفاهیم ضرری نرساند بدون اشکال می‌باشد. به همین دلیل باید گفت که اساس قرائت است و کتابت قرآن مبنی بر آن است.
  نظر دانشمندان
  البته یک تعداد نظریه‌های مبالغه آمیزی مبنی بر اینکه این غلطهای املایی‌ (تناقضات)، غلط نیستند بلکه چون پیغمبر دستور به چنین نوشتنی داده بود ابراز می‌دارند و می‌گویند که این غلطها (تناقضات)در واقع مانند حروف مقطعه دارای رموزی هستند که کسی نمی‌داند، ارائه کرده‌اند که این نظریات نیز از طرف دانشمندان رد شده هست و حتی عده‌ای از آنها نیز معتقدند باید این غلطها و تناقضات اصلاح گردد.
  علت وجود غلطهای املایی و تناقضات
  ابتدایی بودن خطّ
  همچنانکه تاریخ گواهی می‌دهد عرب عصر نزول قرآن کریم، هر چند از نظر اصالت زبان و گفتار در اوج فصاحت و بلاغت بوده‌اند اما در مقابل از سواد خواندن و نوشتن اطلاع چندانی نداشته و تعداد باسوادان آنها در حد انگشت شماری بوده‌اند و علاوه بر آن، کسانی هم که آشنایی به خط و کتابت داشته‌اند، دارای خطی بسیار پائین و اولیه بوده، که آثار باقیمانده از صدر اول نشان دهنده این مطلب است و این بر ما نیز پوشیده نیست که از قواعد عربی در آن زمان خبری نبوده و تمامی قواعد عربی حتی إعراب و حرکات و نقطه و تشدید و سایر موارد به زمانهای بسیار بعد می‌رسد که طبق نقل تاریخ توسط ابوالاسود دوئلی شروع گردیده که او هم شاگرد اما علی علیه السلام بوده فلذا در زمان یکی کردن قرائتها، کلمات بدون حرکه و نقطه و هیچ گونه اعرابی نوشته شده است.
  کم سوادی کمیته توحید المصاحف
  علت دیگری که در وجود غلطها و تناقضات نقش بازی کرده کمیته یکی کردن مصاحف بوده‌اند، چون این‌ها افرادی بوده‌اند که نسبت به روش کتابت و نوشتاری زمان خود، اطلاع دقیقی نداشته و عموما افرادی خوش خط نیز نبوده‌اند، جالب توجه اینکه این غلطها و تناقضات املایی تا حدی بوده که خود عثمان نیز متوجه این غلطها گردیده، هچنانچه در کتابهای روایتی هم آمده که وقتی نسخه‌های مصحفها آماده شد آنها را نزد عثمان بردند و او آنها را مشاهده کرد و گفت چه خوب و زیبا تهیه کرده‌اید. وی (تناقضات) از جنبله لهجه‌های مختلف عرب را در آنها دید و گفت اگر املا کننده از هذیل و نویسنده از قبیله ثقیف بود این تناقضات رخ نمی‌داد. که این نیز ناشی از سست کاری وی در جریان یکی کردن مصاحف را دارد چرا که او با وجود اطلاع از اینکه می‌داند افرادی شایسته تر از کمیته فعلی وجود دارد چرا سستی کرده و بهانه‌های مختلف سیاسی و قبیله‌ای و غیره، باعث بوجود آوردن چنینی تناقضات گردیده است. مگر قرآن کتاب الهی شایسته توجه بیشتری نبوده است؟!!
  دلیل عدم اصلاح غلطهای املایی و تناقضات
  فصاحت و بلاغت عرب زبان
  ثعلبی روایت می‌کند که عثمان وقتی مصفها را دید گفت که در این مصحف غلطی (تناقضات) وجود دارد که هر عرب زبانی به صورت صحیح آن را ادا می‌کند. به عثمان گفته شد آیا آن را اصلاح نمی‌کنی؟ جواب داد نیازی نیست زیرا این نه حلالی را حرام کرد و نه بر عکس.
  دومین دلیل بر عدم اصلاح تناقضات این مصحفها، این بود که در زمانهای بعد دشمنان به بهانه اصلاح تناقضات موجود، در قرآن دست نبرده آن را تحریف نکرده کتاب قرآن را بازیچه اغراض سیاسی یا مغرضانه خود نسازند.
  رابطه غلطهای املایی و تناقضات با عظمت قرآن
  لازم به توضیح است که
  1) وجود غلطهایی املایی و تناقضات هیچ ضرر و زیانی به عظمت و کرامت قرآن وارد نساخت زیرا همچنانکه سابقا گفتیم قرآن به واسطه شنیدن و سماعی به ما رسیده و ملاک در صحت قرائت، صورت نوشته شده قرآن نیست یعنی نوشته به هر روش و اسلوبی که باشد تا زمانیکه ما را به قرائت صحیح راهنمایی کند موجب پیروی آن خواهد بود و الّا چنین قرائتی صحیح نخواهد بود.
  2) وجود غلطهای املایی و تناقضات نشان دهنده نادانی و بیسوادی سهل انگاری کمیته یکی کردن مصحفها است و ضرری به عظمت قرآن نمی‌رساند.
  3) وجود همین غلطها و تناقضات خود دلیل مکحمی بر عدم تحریف قرآن می‌باشد که یکی از دلایل مسلمانان در طول تاریخ بر طرفداران تحریف ارائه می‌شده است.
  برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. چرا توجیح میکنی دوست عزیز، این چه جور معجزه ای که راحت بالا پایین میشه، اشتباه و غلط یعنی اشتباه و غلط همین کسانی هم که بعد محود این کتاب داستان تدوین کردن از نزدیکترین نزدیکا و صحابه بودن امثال: زید ابن ثابت و یا عبدالله ابن مسعود چرا باید اشتباه کنند؟

   حذف
 3. تکراری بودن برخی مطالب در آیات کریمه قران چه ربطب ب تناقضات آن دارد ک اصرار بر ان شده؟!!!!!!!نمیتونه نقش یاداوری و تاکیدد بر اهمیت موضوع باشه؟ عاقل باشید ن مقرض!

  پاسخحذف
 4. خدا شما را به راه راست هدایت کند واقعا متاسفم یعنی شما میکویید قران دروغه لعنت خدا بر شما باد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها

  1. دو درصد مردم فکر می کنند. سه درصد مردم فکر می کنند که فکر می کنند. نود و پنج درصد مردم هم ترجیح می دهند تلف شوند تا اینکه فکر کنند.

   - جرج برنارد شاو -

   حذف
 5. az nazare shoma bale 100% tanaghoz dare chon migin kamel nemigin dar ghoran amade ke agar kasi dozdi kard dast va paye ora ghat konid bad migin che dine khoshonat vari vali nemiyan begin ke eslam 32 shart gozashte ke agar bachat mariz bod ya madaret bimarestan bod ya zanet goshne bod faghat be ghanone on mamlekate eslami mojazat zendan hast badam migin eslam dine khoshonat hast lanate khoda bar shoma /ta be alan hich kas hata usa va israel natavaneste yek sore mesle ghoran biyare hamon tor ke toye ghoran gofte hich kas nemitone faghat ghaste kharab kardane eslamo darin zende bad eslam janam fadaye eslam va rasole akram hazrate mohamad

  پاسخحذف
 6. ایمان!ایمان! ایمان!
  خیلی مسخره هستند کسانی که بهر نحوی سعی در توجیه دارند.
  ایمان دیدها را کور و گوشها را کر می کند و جامعه را بدبخت می کند چون افرادش تغییر پذیر نیستند.

  پاسخحذف
 7. باسلام 2 سئوال
  1) انجیلی که اخیرا" در ترکیه پیدا شده و با آزمایش کربن مشخص شده که متعلق به 1500 سال قبل و 100سال جلوتر از اسلام و پیامبر بوده و درآن از پیامبر آخرالازمان صحبت شده و نام مبارکش محمد ذکر گردیده را چگونه توجیه می کنید ضمنا" این انجیل در یکی از موزه های ترکیه قابل دیدن است .
  2) معجزاتی مانند شفا یافتن بیماران صعب العلاج و ...با توسل جستن به ائمه را چطور توجیه می کنید0

  پاسخحذف
 8. ائمه اگه قدرت شفا بخشی داشتن ، همشون مثه امام علی و حسن با زهر و ضربت نمیمردن . یا مثه حضرت فاطمه تو 18 سالگی . اونا اگه لالایی بلد بودن واسه خودشون میخوندن . داداشه من

  پاسخحذف
 9. درود به شما
  از دوستانی که اینجا میان و مطلب مینویسن و مخصوصا از آقای ارش یه کمک میخواستم
  کسی هست که یه لینک سالم و خوب از تاریخ طبری کامل داشته باشه؟
  ممنون میشم کمک کنین.
  ادرس میل من armo1355@hotmail.com

  پاسخحذف