۱۲ مرداد ۱۳۸۹

اشکال علمی قرآن در مورد محاسبه سهم الارث-  متن آیه قران :


حکم شما در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند و اگر دختران بیش از دو نفر باشند فرض همه دو ثلث ترکه است و اگر یک نفر باشد نصف و فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه در صورتی که میّت را فرزند باشد و اگر فرزند نباشد و وارث منحصر به پدر و مادر باشد . در این صورت مادر یک ثلث ترکه و اگر میّت را برادر باشد در این فرض مادر سدس خواهد برد. پس از آنکه حق وصیّت و دین که به مال میّت تعلق گرفته استثنا شود(قران .سوره تساء. ایه 11)

اشکال علمی قرآن در مورد محاسبه سهم الارث

اشکالات علمی قرآن:بنا به این آیه اگر مردی بمیرد وهمسرو پدر و مادر و دو دختر داشته باشد سهم ارث آنان به این قرار خواهد بود همسر  8/1مادر6/1پدر6/1دختران3/2 اگر نسبتهای زیر را جمع کنید متوجهُ اشتباه این عالم عالمان خواهید شد  8/1+6/1+6/1+3/2=9/8ملاحظه می فرمایید که کسر بزرگتر از واحد شد از دیگر اشکالات علمی است.

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۲ نظر:

 1. سهم ارث شما مردان از ترکهُ زنان نصف است در صورتی که انها را فرزندی نباشدو اگر فرزندی باشد ربع خواهد بود پس از خارج کردن حق وصّیت دینی که به دارایی آنها تعلق گرفته و سهم ارث زنان ربع ترکهُ شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید ثمن خواهد بودپس از ادای حق وصیّت و دین شما و اگر مردی بمیرد که وارثش کلالهُ او باشد(برادر و خواهر امی یا هر خواهر و برادری)یا زنی بمیرد که وارثش یک خواهر یا برادر باشد در این فرض سهم ارث هر یک از آنها سدس خواهد بود و اگر بیش از یک نفر باشد همهُ آنها ثلث ترکه را به اشتراک به ارث برند. (قران .سوره نساء. ایه 12)

  ای پیغمبر کلاله فتوا خواهند بگو خدا چنین فتوی می دهد که هر گاه کسی بمیردو فرزند نداشته باشد و او را خواهری باشد او را نصف ترکه است و او نیز از خواهر ارث برد اگر خواهر را فرزندی نباشد و اگر میّت را دو خواهر باشد آنها را دو ثلث ترکه است و اگر میّت را چندین خواهر و برادر است در این صورت ذکور دو برابر اناث ارث می برند. (قران .سوره نساء. ایه 176)


  اشکالات علمی قرآن:از سه آیه بالا چنین بر می آید که اگر مردی بمیردو همسر ومادر و خواهرش را به عنوان وارثین به جا بگذارد. بنا بر آیه12 همسرش 4/1و بنا بر آیه 11 مادرش 3/1و بنا به آیه 176 خواهران3/2 ارث می برند. بار دیگر نسبت ها را با هم جمع می کنیم اگر همهُ این نسبتها را در یک عدد ثابت ضرب کنیم و بعد آنها را با هم جمع کنیم ملاحظه می کنید که باز هم کسر بزرگتر از واحد خواهد شد از دیگر اشکالات علمی است.

  پاسخحذف
 2. قرآن کریم در آیه 12 سوره نساء سهم الارث هر یک از زوجین را بیان کرده است.اما جزئیات آنها تشریح نشده است.امامیه با استناد به احادیث و روایات وارده از ائمه (علیهم السلام)سهم الارث زوجه را در حالتهای گوناگون واز اموال مختلف بررسی نموده اند.یکی از این موارد ،سهم الارث زوجه از اموال زوج می باشد. از نظر امامیه زوجه نمی تواند از تمام ماترک زوج ،به طور کامل ارث ببرد.در حالی که اهل سنت با استناد به ظاهر قرآن بر خلاف امامیه نظر داده اند.در این مقاله بر آنیم تا مبانی فقهی امامیه را مورد بررسی قرار دهیم .

  اموال موضوع ارث زوجه از دیدگاه امامیه:

  زوجه مانند سایر وراث فرض بر ، سهم مشخصی از ارث دارد و بیان قرآن که سهم الارث زوجه را از ما ترک شوهر تعیین کرده مانند بیان سهم الارث زوج و سایر وراث می باشد و ظهور آن در این است که زوجه نیز مانند سایر وراث ، نصیب خود را از جمیع ماترک زوج متوفی ببرد.

  بنابر این قرآن با همان لحن که می فرماید: (و لکم نصف ما ترک ازواجکم .....) با همان بیان نیز می فرماید : (و لهن الربع مما ترکتم ....).(نساء،12)

  ولی عموم فقهای شیعه ، زوجه را از ارث بردن بعضی از اموال ، مانند زمین و اعیانی ساختمان محروم می دانند و آیه قرآن را تخصیص می زنند.به بیان تعدادی از این نظرات می پردازیم :

  1- ارث بردن زوجه از تمام ترکه:

  بر طبق این نظر ، زوجه همانند زوج و دیگر وراث از جمیع دارائی متوفی ارث می برد و سهم خود را می گیرد و تفاوتی میان او و سایر وراث نیست این نظر مطابق ظاهر قرآن کریم و عقیده اهل سنت می باشد و از میان فقهای معتبر شیعه ، تنها ابن جنید اسکافی بر این نظر اعتقاد دارد. این نظر اگرچه با مفاد برخی از روایات فقهی انطباق دارد اما مورد قبول اکثریت قرار نگرفته است.( نجفی ، 13 / 619 )

  از نظر این گروه نمی توان ظاهر قرآن را با اخباری که حاکی از محرومیت زوجه از زمین است تخصیص زد برای اینکه این اخبار در حد تواتر نیستند و خبر واحد محسوب می شوند.

  پاسخحذف