۱۳ مرداد ۱۳۸۹

دعوا و نزاع شدید بین حضرت علی وعباس (عموی حضرت محمد)


- ماجرای دعوا و نزاع شدید بین حضرت علی  و عباس (عموی حضرت محمد) بر سر چه بوده است؟

دعوا و نزاع شدید بین حضرت علی  و عباس (عموی حضرت محمد)
پس از مرگ حضرت محمد برای تصاحب ثروت ایشان بین حضرت علی  و عباس (عموی حضرت محمد) نزاع شدیدی در گرفت که عاقبت مجبور شدند برای داوری نزد  ابوبکر  صدیق بروند.! حضرت علی و عباس در حضور  ابوبکر  به یکدیگر فحش و ناسزا می گفتند تا سر انجام ابوبکر صدیق بین آنان داوری کرد و گفت:"حضرت محمد گفته است که ما گروه پیامبران از خود ارث باقی نمی گذاریم" (تاریخ طبری .جلد 4 . صفحه 1334-1335)

۳ نظر:

  1. پس از مرگ حضرت محمد برای تصاحب ثروت ایشان بین حضرت علی و عباس (عموی حضرت محمد) نزاع شدیدی در گرفت که عاقبت مجبور شدند برای داوری نزد ابوبکر صدیق بروند.! حضرت علی و عباس در حضور ابوبکر به یکدیگر فحش و ناسزا می گفتند تا سر انجام ابوبکر صدیق بین آنان داوری کرد و گفت:"حضرت محمد گفته است که ما گروه پیامبران از خود ارث باقی نمی گذاریم" (تاریخ طبری .جلد 4 . صفحه 1334-1335)

    پاسخحذف
  2. تاریخ طبری مورد وثوق شیعه نیست چون در مورد خلفای اربعه جانب داری کرده است

    پاسخحذف
  3. اینهاباترساندن امت محمدازجهنم ووعده بهشت دنبال کسب درامد وبریدن جیب عده ا ی نااگاه وعوام هستندوباروایتهای دروغین ازامامان وجدشارلاتانشان عوامفریبی میکنند

    پاسخحذف