۱۰ مرداد ۱۳۸۹

حدود اسلامی


حد در اسلام

- حد چیست؟
  
حد، به مجازاتي گفته ميشود كه نوع وميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .
حدود اسلامی
سرقت (دزدی) در اسلام


- تعریف سرقت در اسلام چیست؟


سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني در صورتیکه صاحب مال ، مال را در حرز (حرز عبارت است از محل نگهداري مال بمنظور حفظ از دستبرد) قرار داه باشد .

- در چه صورت برای سارق مجازات حد در نظر گرفته نمی شود؟

1 - سارق پدر صاحب مال باشد . (ماده 198 . بند 11 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
2 - محل نگهداري مال ، از سارق غصب شده باشد . (ماده 198. بند 13) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
3- سارق به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد . اده 198. بند 1 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
4 - سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت شده باشد . (ماده 198. بند 3) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

- حد سرقت در اسلام چیست؟

الف - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريكه انگشت شست و كف دست او باقي بماند .
ب - در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند .
ج - در مرتبه سوم حبس ابد . (ماده 201 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراء اين حد ، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراء حد مرتكب شده است پاي چپ او بريده مي شود . (ماده 202 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


لواط (همجنس گرایی اقایان) در اسلام


- تعریف لواط (همجنس بازی مردان) در اسلام چیست؟

لواط وطي انسان مذكراست چه بصورت دخول باشد يا تفخيذ . (ماده 108 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

- کدامیک از طرفین لواط محکوم به اجرای حد خواهند شد؟

فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد . (ماده 109 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

- حد لواط (همجنس بازی مردان) در اسلام چیست؟
 
حدود اسلامی
1 - حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است . (ماده110 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


2- هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته مي شود و مفعول اگر مكره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزيرمي شود . (ماده 112 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

3 - هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا 74  ضربه شلاق تعزير مي شوند مگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد . (ماده 113) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

4- حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است . اما در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حداقل قتل است . (ماده 121) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

5- اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است . (ماده 122 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

6 - هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش بطور برهنه قرار گيرند هر دو تا  99 ضربه شلاق تعزير مي شوند . (ماده 123 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

7- هرگاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا 60 ضربه شلاق تعزير مي شود . (ماده 124) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


مساحقه (همجنس گرایی بانوان) در اسلام


- تعریف مساحقه (همجنس بازی زنان) در اسلام چیست؟

مساحقه ، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي (ماده 127 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

- کدامیک از طرفین مساحقه محکوم به اجرای حد خواهند شد؟

در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غير مسلمان نيست .
(ماده 130 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

حدود اسلامی
- حد مساحقه (همجنس بازی زنان) در اسلام چیست؟

1 - حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است . (ماده 129) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

2 - هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است . (ماده 131) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

3 - هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه تعزير مي شوند . در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي شود . (ماده 134 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی) در اسلام


- تعریف شرب خمر در اسلام چیست؟

خوردن مسكر موجب حد است . اعم از آنكه كم باشد يا زياد ، مست كند يا نكند ، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آنرا از مسكر بودن خارج نكند . (ماده 165) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

1 - آب جو در حكم شراب است ، گرچه مست كننده نباشد وخوردن آن موجب حد است .
2- خوردن آب انگوري كه خود بجوش آمده يا بوسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است حرام است اما موجب حد نمي باشد . (ماده 165) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

- حد شرب خمر چیست؟

1 - حد شرب مسكر براي مرد و يا زن ، هشتاد تازيانه است . اما غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود . (ماده 174) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

2- هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي شود . (ماده 179 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

3 - هر گاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود . (ماده 180 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

حدود اسلامی
- روش اجرای حد شرب خمر به چگونه است؟

مرد را در حالي كه ايستاده باشد و پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حاليكه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه مي زنند . (ماده 176) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


زنا (همخوابی زن و مرد نامحرم) در اسلام

- تعریف زنا در اسلام چیست؟

زنا عبارت از جماع (امیزش) مرد با زني كه بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد ، در غير موارد وطي شبهه (ماده 63 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

- حد زنا در اسلام چیست؟

1 - حد زنا در موارد زير قتل است :

الف - زنا با محارم نسبي (ماده 82) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
ب - زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است . (ماده 82 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
ج - زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است . (ماده 82 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
د - زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است . (ماده 82) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

2 حد زنا در موارد زیر رجم ( سنگسار) است :

الف - زنای مرد محصن (مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند به اوجماع كند) (ماده 83) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

ب - زناي زن محصنه با مرد بالغ ( زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جمع با شوهر را نيز داشته باشد) اما زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است. (ماده 83) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

3 - حد زناي زن يا مردي كه همسر دائم نداشته باشد صد تازيانه است . (ماده 88) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

4 - هرگاه زن يا مردي چند بار زنا كند و بعد از هر بارحد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود . (ماده 90 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

5- زنا در زمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است . (ماده 106 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

6 - هرگاه محكوم به حد زنا ديوانه يا مرتد( برگشتن از دین اسلام) شود حد ازاو ساقط نمي شود . (ماده 95) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


- روش اجرای حد زنا رجم (سنگسار) به چگونه است؟

1 - مرد را هنگام رجم (سنگسار) تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم (سنگسار) مي نمايند . (ماده 102 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

حدود اسلامی
2 - هرگاه كسي كه محكوم به رجم (سنگسار ) است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود . (ماده 103 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


3 - بزرگي سنگ در رجم (سنگسار) نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند . (ماده 104 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

4 - مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد (سنگسار) آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد (سنگسار) حضور يابند . (ماده 101) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

5 - حضور شهودهنگام اجراي حد رجم (سنگسار) لازم است ولي با غيبت آنان حد (سنگسار) ساقط نمي شود اما با فرار آنها حد(سنگسار) ساقط مي شود . (ماده 107) ( قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
 
 
 

۱۰ نظر:

 1. در قانون مجازات اسلامی، تخلفاتی که موجب حدود می‌شود، نام برده شده‌اند:

  زنا: آمیزش جنسی زن و مرد بدون ازدواج
  لواط: آمیزش جنسی مقعدی دو مرد
  مساحقه: آلت‌مالی دو زن
  قذف: نسبت دادن ناروای زنا یا لواط به شخصی با لفظ صریح.
  خروج: شورش علیه حاکم اسلامی.
  ارتداد: خارج شدن از اسلام
  شرب خمر: نوشیدن مشروبات الکلی یا آبجو.
  سرقت: دزدی بیش از ربع دینار.
  قطع طریق: راهزنی

  حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است. چنان‌چه زنا، از زنان و مردان همسردار سرزند، زنای محصن نامیده می‌شود و حد زنا ی محصن مجازات سنگسار است. در قرآن، به مجازات سنگسار اشاره‌ای نشده‌است؛ اما در احادیث به تواتر حد زنای محصن ذکر شده‌است. کیفر تنها در صورتی اعمال می‌شود که زنا با اقرار زنا کننده یا با شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن، اثبات شود. در فقه شیعه، اگر زن بی‌شوهری باردار شود مورد حد قرار نمی‌گیرد؛ اما در برخی مذاهب اهل ‌سنت بارداری زن بی‌شوهر می‌تواند بینه زنا محسوب شود و زن مورد محاکمه قرار می‌گیرد. کیفر پیرمرد و پیرزن همسردار که مرتکب زنا شوند، ابتدا تازیانه خوردن و سپس سنگسار است.

  در قرآن، کیفر لواط معین نگردیده‌است. چنان‌چه هر دو مرد که مرتکب لواط شده‌اند، بالغ و عاقل باشند، حکمشان اعدام‌است؛ خواه مجرد و خواه همسردار، خواه مسلمان یا کافر باشند. نحوه اعدام برای لواط، در فقه شیعه، یکی از موارد زیر است:

  زدن گردن با شمشیر
  پرتاب کردن وی از کوه بلند در حالی که دست‌ ها و پاهایش با طناب بسته شده باشد.
  سوزاندن وی در آتش.
  سنگسار کردن وی.
  خراب کردن دیوار بر سر وی.

  مساحقه (رابطه جنسی از طریق آلت تناسلی) میان دو زن، کیفر ۱۰۰ ضربه تازیانه را برای آن‌ها به همراه خواهد داشت. در صورت تکرار مساحقه و اجرای حد به دنبال آن، در مرتبه چهارم اعدام می‌شوند

  قذف به معنی نسبت دادن بی‌ عفتی به مرد یا زن است، که موجب تعزیر و مجازات خواهد بود. حد نسبت ناروا، ۸۰ تازیانه‌است. در صورت تکرار نسبت ناروا، در مرتبه چهارم، حکمش اعدام است

  کسی که مشروبات الکلی بنوشد، حد وی ۸۰ ضربه تازیانه‌است، خواه مرد باشد یا زن. در صورت تکرار شرابخواری و اجرای حد، در مرتبه سوم اعدام می‌شود

  در فقه شیعه، حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت از مفصل اصلی دست راست است؛ اما در فقه اهل ‌سنت، یک دست قطع می‌شود. در فقه شیعه، حد تنها وقتی اجرا می‌شود که دزد بالغ، عاقل و مختار باشد و برای رفع اضطرار سرقت نکرده باشد. در فقه شیعه، چنان‌چه دزد دوباره دزدی کند، پای چپش را از زیر قبه پا قطع می‌کنند و اگر بار سوم دزدی کند، به حبس ابد محکوم می‌شود تا در زندان بمیرد. و اگر بار چهارم، در زندان دزدی کند، اعدام می‌شود

  ارتداد خارج شدن از اسلام است. اگر شخص بالغ، عاقل و مختار، از دین اسلام برگردد؛ از وی خواسته می‌شود که توبه کند و به اسلام برگردد وگرنه اگر مرد باشد اعدام می‌شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و در زمان نمازهای پنجگانه شلاقش می‌زنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس آن‌قدر بر او سخت می‌گیرند تا توبه کند

  پاسخحذف
 2. ضرورت تلاش هایی که برای بر پای نظام اسلامی باید بشود را اجرای حدود اسلامی اعلام کرده اند پس :
  آیا این سوال که پس از بر پایی نظام اسلامی نظریات برخی اساتید دانشگاهی برای تأیید عدم اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت چه معنایی دارد؟!
  آیا ادعای اجرای حدود اسلامی بهانه بوده است؟!
  آیا کسانی که علیه اجرای حدود اسلامی در نظام اسلامی قلم می زنند یا دم می زنند یا عملاً از اجرای حدود اسلامی سرباز می زنند به حرف های امام ایمان دارند؟!
  آیا کسی که اجرای حدود اسلامی را با وجود ابتناء نظام اسلامی بر آن زیر سوال می برد، به نظام اسلامی اعتقادی دارد؟!
  آیا کسی که اجرای حدود اسلامی را به بهانه غیبت امام زمان زیر سوال می برد به نظریه ولایت فقیه امام پشت نکرده است؟!
  ایا اجرای حدود اسلامی فقط برای مردم عادی است یا اقازاده ها را نیز شامل می شود؟

  پاسخحذف
 3. کیفر لواط و زنا در اسلام
  اسلام براى كسى كه مرتكب لواط و زنا شود، كيفر سختى را مقرر كرده است. برخى از علما معتقدند كه
  فرد لواط و زنا كننده، سنگسار مى‏شود، خواه همسر داشته يا نداشته باشد.براي اين كه لواط و زنا در ميان مسلمانان شايع نگردد كه در اثر اشاعه اهميت و قبح لواط و زنا از نظرها محو گردد در اسلام با اينكه براي اثبات هر موضوعي گواهي دو مرد عادل كافي است اما در موضوع اثبات زنا و لواط به گواهي دو نفر يا سه نفر ثابت نمي شود بلكه بر آنها جايز نيست گواهي دادن به لواط و زنا و اگر گواهي دادند بر آنها حد قذف ( نسبت زنا يا لواط به مسلمان دادن ) جاري مي شود. بلي اگر چهار مرد عادل با چشم خود (لواط و زنا ) دخول يا تفخيذ را ببينند مي توانند گواهي دهند و به گواهي آنها لواط و زنا ثابت مي شود و حد فاعل و مفعول ( لواط و زنا )جاري مي گردد.
  در موضوع زنا و لواط تا سه مرتبه اقرار به لواط و زنا هم ثابت نميشود مگر اين كه چهار مرتبه تكرار كند و احتمال مزاح يا بيماري رواني يا چيز ديگر داده نشود.
  اگر مسلماني به گناه زنا يا لواط آلوده شد فاش كردن كردار نارواي خود و اقرار به آن مكروه است
  شريعت هاي آسماني متفقا با اين خوي نكوهيده به مبارزه پرداخته اند زيرا اساس بقاء اجتماع تناسل است و لواط و زنا مانع از آن است و در نتيجه لواط و زنا منكر اجتماع را در معرض فساد و زوال قرار مي دهد به علاوه ارتكاب لواط و زنا موجب مي شود كه روح مردانگي و زنانگی كودك از ميان برود و سر انجام از قيام به وظائف حياتي و اجتماعي كه مستلزم داشتن روخ مردانگي و زنانگی حقيقي است دور بماند

  پاسخحذف
 4. یکی از اهداف تشکیل جمهوری اسلامی اجرای احکام الهی و ایجاد جامعه‏ای سالم به دور از مفاسد می‏باشد، بر این اساس جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون شدیدا خود را به اجرای حدود و احکام الهی ملتزم نموده و در این راه هزینه‏های زیادی هم پرداخت نموده است و بهترین گواه بر آن، محکوم نمودن ایران توسط مجامع بین‏المللی مبنی بر نقض حقوق بشر به خاطر اجرای حدود الهی، به صورت مکرر می‏باشد و بسیاری ازتحریم‏ ها، قطع روابط و... در این چارچوب قابل تحلیل می‏باشد (مانند ماجرای سلمان رشدی و...).
  ثانیا:براساس احکام اسلامی باید وقوع جرم آن هم با شرایط بسیار زیادی که وجود دارد، محرز و ثابت شود تا بعد مجازات اعمال شود مثلاً در مورد سرقت زمانی دست دزد بریده می‏شودکه سرقت او همراه با شانزده شرط باشد و یاثبوت حد زنا در صورتی است که چهار شاهد عادل در مجلس نزد قاضی شهادت دهند آن هم بر وجهی خاص که به ندرت مواردی ماند قطع دست ثابت می‏شود، ولی با این همه هرگاه این شرایط در نزد قاضی مسلم بوده حکم اجراشده است و موارد زیادی در جمهوری اسلامی ایران شاهد می‏باشیم. ولی از آنجا که معمولاً مجموعه شرایط برای اجرای حد سرقت و قطع دست دزد ثابت نمی‏شود دزدها به صورت‏های دیگری تنبیه می‏شوند.
  ثالثا:اجرای برخی از حدود ممکن است در شرایط خاصی از نظر بازتاب در افکار عمومی چندان مطلوب و موافق مصلحت نظام اسلامی نباشد که بنا بر نظر حاکم اسلامی، رفتار می‏شود.
  رابعا:افزایش مفاسد اجتماعی مانند سرقت، جنایت و... گرچه تا حدودی با اجرای حدود ارتباط دارد ولی عامل ا صلی آن را باید در دلایل دیگری از جمله مشکلات اقتصادی، فقر، بیکاری، تورم و مواد مخدر و اعتیاد و...دانست

  پاسخحذف
 5. متكلّمان معتزلي، بر اين عقيده‏اند كه فلسفه‏ي وجوب امامت، اقامه‏ي حدود الهي اسلامی است؛ زيرا، اجراي حدود الهي اسلامی، واجب است، و از طرفي، وجوب آن، متوجّه عموم مسلمانان يا يكايك آنان نيست، بلكه بر عهده‏ي امام است. بنابراين، وجود امام براي تحقّق بخشيدن به حدود اسلامی و قانون الهي واجب خواهد بود. قاضي عبدالجبار معتزلي، در اين باره چنين گفته است:
  دو استاد برجسته‏ي كلام معتزله (يعني ابوعلي و ابوهاشم جُبّايي) در تبيين وجوب شرعي امامت، به وجوب اقامه‏ي حدود اسلامی كه در قرآن كريم وارد شده است، استناد جسته‏اند. قرآن كريم، درباره‏ي حد سرقت فرموده است: ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...)) و درباره‏ي حدّ زنا فرموده است: ((الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مِئة جلدة)) و از طرفي، اقامه‏ي حدود اسلامی ، از وظايف و شئون امام است نه ديگران. بنابراين، بايد امامي باشد كه به حدود اسلامی اقدام كند.
  وي، آن گاه اين اشكال را در مورد استدلال ياد شده مطرح كرده است كه ((ممكن است وجوب اقامه‏ي حدود اسلامی مشروط به وجود امام باشد، و از قبيل واجب مطلق نباشد. در اين صورت، نمي ‏توان از وجوب اجراي حدود اسلامی وجوب امامت را استنباط كرد.)). او، در پاسخ گفته است، اصل در باب وجوب اجرای حدود اسلامی، اين است كه مطلق باشد، مگر آن كه مشروط بودن آن به دليل ديگري ثابت شود. در مورد زكات، معلوم است كه وجوب آن، مشروط به داشتن مال و نصاب خاصي است و چون درباره‏ي اجراي حدود اسلامی، چنين دليلي در بين نيست، وجوب آن، مطلق خواهد بود.
  از كلام عبدالجبار در ((شرح الاصول الخمسة)) به دست مي‏آيد كه فلسفه‏ي وجوب امامت، تنها، اجراي حدود الهي نيست، بلكه اجراي همه‏ي احكام شرعي كه به امامت وابستگي دارد، غايت و فلسفه‏ي امامت به شمار مي‏رود.
  او گفته است:
  بدان جهت به وجود امام نياز است كه به احكام شرعي، مانند اقامه‏ي حدود اسلامی و حفظ كيان مملكت و مرزهاي كشور و آماده ساختن و بسيج نيروهاي رزمنده براي مبارزه با دشمن و اموري از اين قبيل، عينيّت بخشد. هيچ گونه اختلافي در اين وجود ندارد كه اين گونه امور، از شئون و وظايف امام است

  پاسخحذف
 6. در توضيح نظر معتزله مي‏توان گفت، احكام و قوانين اسلامي ( حدود اسلامی )، دو گونه‏اند: احكام و قوانين فردي؛ احكام و قوانين اجتماعي. احكام فردي، خارج از قلمرو امامت است. مثلاً، اقامه‏ي نماز، بر هر مسلمان بالغ و عاقلي، واجب است، و انجام دادن اين واجب، وابسته به وجود امام و رهبري كه عهده دار امور اجتماعي و سياسي مسلمانان باشد، نيست، امّا حفظ كيان كشور اسلامي و مرزهاي سرزمين اسلامي از تجاوز بيگانگان و شورش آشوب طلبان، اگرچه از واجبات كفايي است، ولي تحقّق يافتن اين حكم اسلامي، بدون وجود امام و پيشوايي كه نيروهاي اسلامي را در جهت تحقّق يافتن حكم مزبور، متّحد و بسيج كند، امكان ‏پذير نيست. از طرفي ديگر، تعطيل حدود اسلامي، روا نيست؛ چرا كه فلسفه‏ي حدود اسلامی چنان كه از قرآن و روايات استفاده مي ‏شود - جلوگيري از فساد و تباهي و تجاوز و تعدّي در جامعه است، و بديهي است كه اگر اجراي حدود اسلامی به امام سپرده نشود، و هر كس بتواند به اجراي حدود اسلامی اقدام كند، نه تنها تجاوز و تباهي در جامعه مهار و محدود نمي‏شود، بلكه اجراي حدود اسلامی از اسباب و عوامل گسترش آن خواهد بود.
  با توجّه به ملاحظات ياد شده، ضرورت وجود امام در جامعه اسلامي، براي اجراي احكام اجتماعي و حدود اسلامي، امري است مبرهن و روشن. در حقيقت، اين گونه استدلال بر وجوب امامت، از قبيل ملازمات عقليّه است؛ يعني، احكام اجتماعي و حدود اسلامي، مستلزم وجوب امامت است.
  اين استدلال، از اين جهت، اشكالي ندارد، و اگر اشكالي مطرح است، مربوط به منحصر ساختن فلسفه‏ي امامت در چنين غايت و غرضي است. آري، اجراي احكام و حدود اسلامي، يكي از اهداف و اغراض امامت است، نه يگانه هدف و غرض آن

  پاسخحذف
 7. متاسفانه این حدود منحصر به اسلام نیست من با مطالعه ادیان یهود و مسیحیت مجازات سنگسار از دین یهود می باشد و فکر می کنم از آنجا که یهود مهاجرت به یثرب کرد و با مردم مکه سالیان سال درامیخت این فرهنگ به عرب وارد شده باشد چون در قرآن حکم سنگسار وارد نشده است

  پاسخحذف
 8. قرآن مجازات زنا رو گفته اگر زنی زنا کرد در خانه مبحوس یا همان زندانیش کنید تا گشایشی شود نگفته بکشید یا سنگسار کنید و این حکم قطعا از یهود وارد دین اسلام یا اعراب شده است

  پاسخحذف
 9. کسانی که می گویند این حکم از یهود وارد شده است باید گفت 80% اسلام از یهود وارد شده است و 20% از زرتشت و دیگران.

  پاسخحذف
 10. خداوند ج شما را به راه مستقیم هدایت کند!
  این قوانین که خدواند ج برای بنده های خود مقرر گردانیده است، صرف برای هدایت به راه مستقیم است و این همه مجازات که تعین گردیده است خاص برای عبرت دیگران است که تا بعد ازین کسی دیگری اعمال بد را تکرار نکنند. همچنان درین قسمت مبالغه نموده اید، چراکه بسیاری از موارد را که درینجا نوشتی مبالغه کردی.

  پاسخحذف